Growing Diversity Shop&cafe

by Food For Change

f4c shop

เราอยากเป็นร้านขายของชำ (Supermarket) 
สำหรับเครื่องปรุง วัตถุดิบในการทำอาหาร เท่าที่จำเป็นกับครัวของคุณ 
วัตถุดิบจากท้องถิ่นต่างๆ จากผู้ผลิตหลากหลาย อุดหนุนผู้ผลิตรายย่อย 
หลากหลายรสชาติ "เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม" ให้เลือกตามฤดูกาล 
หลากหลายชนิดอย่างข้าวพื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์ ฯลฯ

เน้นกระบวนการผลิตที่สะอาด ไม่เจือปนสารเคมีในกระบวนการปลูก แปรรูป 
ไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม 
ไม่บ่อนเซาะทำลายสุขภาพทั้งคนปลูก คนผลิต คนกิน

เริ่มเปลี่ยนโลกทุกคำที่กิน เริ่มเปลี่ยนได้จากในครัวของคุณ

Tags: shop